กำหนดการ

 

กำหนดการค่ายความคิด ๓ “เว็บสยาม บุกโลก!!!”

วันอาทิตย์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์

เวลา รายละเอียด
๐๙:๓๐ – ๑๐:๓๐ ลงทะเบียนรับของที่ระลึก และลงคะแนนเลือกหัวข้อ พร้อมรับประทานอาหารว่าง
๑๐:๓๐ – ๑๐:๔๐ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และอธิบายกำหนดการ
๑๐:๔๐ – ๑๑:๑๐ แบ่งกลุ่ม ระดมสมอง
๑๑:๑๐ – ๑๒:๐๐ นำเสนอกลุ่มละ ๕ นาที
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐

รับประทานอาหารกลางวัน และลงคะแนนเลือกหัวข้อ

(ปิดลงคะแนนเวลา ๑๒:๔๕ น.)

๑๓:๐๐ – ๑๖:๐๐

บรรยาย ๑๕ เว็บ

(บรรยายเว็บละ ๑๐ นาที พร้อมซักถามและตอบข้อซักถาม)

๑๖:๐๐ – ๑๖:๒๐ จับรางวัลและปิดงาน